Salgsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser

1. ANVENDELSE

Disse alminnelige salgsbetingelser får anvendelse på alle tilbud og salg fra Netserv AS heretter kalt “LEVERANDØREN”, såfremt ikke annet er skriftlig avtalt mellom partene.

2. TILBUD OG SAKSDOKUMENTER

Tilbudet er gyldig i 15 dager fra tilbudets dato med mindre annet er angitt. Løsningsforslag, referater, tegninger, og tilbudsdokumenter med mer, er LEVERANDØREN sin materielle og immaterielle eiendom. Informasjonen er konfidensiell, og skal behandles med den nødvendige varsomhet. Unntak fra dette krever skriftlig samtykke fra LEVERANDØREN.

3. PRODUKTINFORMASJON OG PRISER

Alle tekniske data som finnes i LEVERANDØREN sitt produktinformasjonsmateriell, kan bli endret/justert uten skriftlig varsel. Kunden vil ved bestilling bli underrettet om de forandringer som eventuelt har funnet sted. LEVERANDØREN kan endre prisen på bakgrunn av endringer utenfor LEVERANDØREN sin kontroll. Ved valutaendringer må det påregnes at prisen korrigeres tilsvarende. LEVERANDØREN kan ikke endre prisen etter at ordrebekreftelse er gitt.
Alle priser er oppgitt eksklusive merverdiavgift og frakt.

4. KONTRAKTSINNGÅELSE

Gyldig avtale foreligger ikke før LEVERANDØREN har fått en skriftlig bekreftelse av tilbudet/bestillingen pr. e-post eller telefaks. Alle bestillinger effektueres omgående. Kunden anses å ha godtatt salgsbetingelsene når skriftlig aksept er avgitt. Leveransen omfatter kun det LEVERANDØREN skriftlig har forpliktet seg til. Ved motstrid i kontrakt, tilbud og salgsbetingelser, går kontrakten foran tilbudet, og tilbudet foran salgsbetingelsene.

5. LEVERINGSTID

Leveringstiden som er angitt i tilbudet gjelder fra og med den dag bestillingen har kommet LEVERANDØREN i hende. Bestillingen skal være skriftlig og fullstendig for at leveringstiden skal gjelde. Avtalt leveringstid gjelder med reservasjon for forsinkelser pga. arbeidskonflikt eller avbrudd i driften, forsinket leveranse fra leverandør eller andre force majeure omstendigheter, som ligger utenfor LEVERANDØREN sin kontroll. Forekommer slike forsinkelser, forlenges leveringstiden med den tid som anses rimelig som følge av ovennevnte. LEVERANDØREN er ikke erstatningspliktig for forsinkelser som skyldes forhold som angitt ovenfor. Bestillinger kan ikke annulleres av kunden på grunn av slike forsinkelser, jf. punkt 9. Hvis kunden ikke har oppfylt avtalte betalingsbetingelser i rett tid, eller ikke på hensiktsmessig måte gitt LEVERANDØREN alle nødvendige opplysninger eller på annen måte forsinket leveransen, f.eks. gjennom tillegg eller endringer i bestillingen, er LEVERANDØREN berettiget til en forlengelse av leveringstiden tilsvarende den tid leveransen har blitt forsinket pga. ovennevnte omstendigheter.

6. LEVERINGSBETINGELSER

Alle ekspederte ordre får i tillegg et utkjørings-, porto- og emballasjegebyr, hvor beløpet avhenger av forsendelsesmåte, sted og vekt. Beløpet er ikke inkludert i varens pris. Kunden betaler kostnader som påløper grunnet forsendelse, med mindre annet er avtalt. 
LEVERANDØREN plikter ikke å tegne transportforsikring for kunden, uten at særskilt skriftlig anmodning om dette foreligger i god tid før leveransen finner sted.

7. BETALINGSBETINGELSER

Betalingsbetingelser er netto kontant eller 14 dager regnet fra fakturadato. Dersom kjøpesummen og eventuelle tillegg ikke betales i rett tid er kunden pliktig til å betale morarenter 2 % pr. påbegynt måned, i tillegg til et varslingsgebyr. Ved oppkravsforsendelse forbeholder LEVERANDØREN seg retten til å øke oppkravsbeløpet for å dekke inn eventuelle utestående fordringer. Får LEVERANDØREN under bestilling eller leveringstiden grunn til å anta at kunden ikke vil klare sine betalingsforpliktelser, har LEVERANDØREN rett til å kreve sikkerhet. Hvis det ikke kan stilles sikkerhet som LEVERANDØREN kan godkjenne, har LEVERANDØREN rett til å heve kjøpet.

8. SALGSPANT

LEVERANDØREN har salgspant (panterett) i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger – jf. panteloven §§ 3-14 flg.

9. FEILBESTILLINGER OG RETUR

Feilbestilte varer tillates byttet/returnert kun hvor LEVERANDØREN skriftlig samtykker til dette. Betingelser herfor avtales skriftlig. Returgebyr på varer som er bestilt er minimum 10 % av varens verdi. Dette fastsettes av distributørs betingelser.

10. MANGLER

Ved feil på varen som kan tilbakeføres til mangler som forelå på leveringstidspunktet, og som ikke skyldes kunden eller forhold på hans side, vil LEVERANDØREN rette eller foreta omlevering. Når LEVERANDØREN foretar retting eller omlevering, kan ikke kunden gjøre ytterligere misligholdsbeføyelser gjeldende eller fremme noen form for erstatningskrav. LEVERANDØREN kan heve avtalen dersom vesentlig kontraktsbrudd foreligger.

11. REKLAMASJON

Ved eventuell reklamasjon eller ønske om bytte av feilbestilte varer, skal kunden først skriftlig kontakte LEVERANDØREN uten opphold, for å bli tildelt er returnummer og godkjenning av årsaken til bytte/retur. Varer som kommer i retur uten returnummer, må påregnes tilbakesendt til kunden, for kundens kostnad og risiko. Reklamasjoner på mottatt vare gir ikke grunn til å holde betalingen tilbake, idet betaling skal skje i henhold til avtale. Dersom kunden benytter seg av konsulenter og tjenester fra andre leverandører enn LEVERANDØREN i en reklamasjonssak, må kunden selv dekke alle disse kostnadene ubetinget.12. FORCE MAJEURE

Er LEVERANDØREN forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering i henhold til pkt.14, eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av forhold utenfor LEVERANDØREN sin kontroll, er LEVERANDØREN fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller å kreditere den til den mangelfulle varens kjøpesum.13. GARANTI

LEVERANDØREN garanterer varene mot fabrikasjonsfeil i like lang tid som varene er garantert fra LEVERANDØREN sine leverandører. LEVERANDØREN forholder seg til produsentens garantibestemmelser. Garantien er minimum 1 år, maksimum 5 år regnet fra leveringstidspunktet. Garantien dekker eksempelvis kun deler og ikke arbeide med å installere delen(e). Øvrig arbeide (f.eks. installasjon av operativsystem, deler, programmer, kommunikasjon, reisetid, KM osv.) dekkes av kunden etter medgått tid iht. NETSERV sine gjeldende priser. For øvrig gjelder reklamasjonsreglene i kjøpsloven §32. Varer og programmer som ikke er levert av NETSERV, men som installeres på produkter levert av NETSERV  er ikke under noen omstendigheter NETSERV sitt ansvar. Dersom produktene levert av en annen leverandør medfører feil på produkter levert av NETSERV, må kunden dekke alle kostnader for arbeide og deler som må til for å rette feilen. Dersom tilleggsutstyr eller programmer som er bestilt av kunden og installert av kunden selv eller NETSERV, forårsaker feil på tidligere levert utstyr, må kunden dekke alle kostnader for arbeide og deler som må til for å rette feilen. Tap som måtte oppstå grunnet sletting av data og lignende som følge av feil ved varene eller tjenestene, er NETSERV ikke ansvarlig for. Kunden må selv sørge for backup.

 

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!