Generelle vilkår fra Netserv AS

Generelle vilkår fra Netserv AS

DEFINISJONER

Avtalen: Gjeldende avtale eller avtaler mellom Kunden og Leverandøren som angir hva Leverandøren skal levere til Kunden og kommersielle betingelser. Denne Avtalen består av forsiden, disse standardvilkår kalt Generelle vilkår og de Bilag som Partene til enhver tid har avtalt skal gjelde mellom Partene.

Kunden: Med Kunden menes den juridiske enheten som kjøper ytelser (tjenester eller produkter), se angivelse på side 1. Dersom flere juridiske enheter skal omfattes av Avtalen, skal dette fremgå av Bilag 1.

Leverandøren: Netserv AS med org.nr. 916 340 370 og registrert forretningsadresse Jerpefaret 4E, 0788 OSLO.
Part: Kunden eller Leverandøren.
Partene: Kunden og Leverandøren.

1 OMFANG

Leverandøren skal yte konsulentbistand, f. eks. installasjon og drift av nettverk og kommunikasjonsløsninger, i forbindelse med oppgavene/prosjektet som angitt i Bilag 1. Bistanden kan være nærmere spesifisert i Bilag 1 med hensyn til type konsulentbistand (oppgaver/prosjekt) og utførende personell. Omfang av ytelser avhenger av hvilke øvrige Bilag som Partene har avtalt skal gjelde, se forsiden og utfylte Bilag som Partene anser som del av Avtalen. Priser og eventuell økonomisk ramme for ytelsene fra Leverandøren er angitt i Bilag 2.

Denne Avtalen med tilknyttede dokumenter (Bilag og andre vedlegg) representerer den komplette og endelige avtalen mellom Partene. Denne Avtalen går foran alle tidligere muntlige eller skriftlige forhandlinger, diskusjoner og/eller avtaler om samme ytelser. Disse Generelle vilkårene får også anvendelse på alle tilbud, salg og leveranser av tjenester eller produkter fra Leverandøren, såfremt ikke annet er skriftlig avtalt mellom Partene. Tilbud fra Leverandøren er gyldig i 15 dager fra tilbudets dato med mindre annet er angitt skriftlig.

Disse Generelle vilkårene er Leverandørens standardvilkår. Ved motstrid i Generelle vilkår og Bilag til Avtalen går Bilag til Avtale foran Generelle vilkår.

2 LEVERANDØRENS PLIKTER

Leverandøren skal utføre bistand som avtalt i Bilagene og i samsvar med god konsulentskikk. Leveransen omfatter kun det Leverandøren skriftlig har forpliktet seg til.

Leverandøren skal varsle Kunden om forhold Leverandøren forstår kan ha betydning for utførelse av avtalt konsulentbistand.

Leverandøren skal sørge for at kvalifisert personell som angitt i Bilag 1 gjennomfører avtalt bistand.

Leverandøren skal videreføre produsentens standard garanti som følger med produkter Kunden kjøper fra Leverandøren.

Leverandøren skal utpeke en kontaktperson som skal koordinere alle aktiviteter fra Leverandøren opp mot Kunden. Dersom annet ikke fremgår av Bilag 1, er første navngitte kontaktperson i Bilag 1 slik kontaktperson. Bytte av kontaktperson krever Kundens skriftlige godkjennelse, og slik godkjennelse kan ikke nektes av Kunden uten saklig grunn.

3 KUNDENS PLIKTER

Kunden er ansvarlig for å legge forholdene til rette for at Leverandøren kan utføre avtalt konsulentbistand og andre ytelser innenfor de avtalte tidsrammer og med den avtalte kvalitet og omfang. Kunden plikter samvittighetsfullt og uten unødig opphold å yte slik medvirkning som er nødvendig for at Leverandøren skal kunne oppfylle sine plikter. Dersom annet ikke er avtalt i Bilag, skal bistanden fra Leverandøren utføres under ledelse av Kunden.

Kunden skal utpeke en kontaktperson som skal koordinere Kundens aktiviteter mot Leverandøren samt søke å legge forholdene best mulig til rette for Leverandørens arbeid.

Kunden har ansvaret for produkter og data fra tredjepart, herunder at Kunden inngår nødvendige avtaler med slik tredjepart. Kunden plikter til enhver tid å være riktig lisensiert, herunder å ha riktig antall lisenser til Kundens maskiner, servere og øvrig IT-systemer. Kunden bærer alene ansvaret for om lisenser blir brukt flere ganger eller om Kundens lisensiering på annen måte ikke stemmer med Kundens faktiske bruk, herunder om lisenser ment for student eller hjemmebruk brukes av Kunden i bedriftssammenheng eller på annen måte i strid med produsentens standard lisensvilkår. Kunden har ansvaret for alle feil som skyldes servere som er i drift etter utløp av standard garanti på utstyr eller programvare på slike servere. Standard garanti fra produsent er 3 år. Leverandøren drifter ikke servere uten garanti om ikke annet er skriftlig avtalt.

4 KONTAKTPERSONER

Partene skal så langt det lar seg gjøre benytte skriftlig kommunikasjon vedrørende Avtalen. E-post aksepteres av Partene som kommunikasjonsmiddel, og e-post mellom Partenes oppgitte kontaktpersoner er tilstrekkelig som skriftlig varsel. Partene skal oppgi kontaktpersoner i Bilag 1. Dersom Leverandøren ikke har oppgitt kontaktperson i Bilag 1, skal varsler fra Kunden sendes til Leverandøren ved Jan Henriksen Fossedal på epost til jan@netserv.no.

Dersom en av Partene ønsker det, kan Parten med minst tre virkedagers varsel innkalle til møte mellom Partene for å diskutere Avtalen, herunder endringer og tillegg.
Partenes oppgitte kontaktpersoner skal anses for å inneha de nødvendige fullmakter til å fatte beslutninger på vegne av Parten i saker som angår Avtalen, herunder avtale leveranser med tilhørende priser under Avtalen på e-post.

5 LEVERANDØRENS MISLIGHOLD

Ved feil på varer levert av Leverandøren som kan tilbakeføres til mangler som forelå på leveringstidspunktet, og som ikke skyldes Kunden eller forhold på Kundens side, vil Leverandøren rette eller foreta omlevering. Når Leverandøren foretar retting eller omlevering, kan ikke Kunden gjøre ytterligere misligholdsbeføyelser gjeldende eller fremme noen form for erstatningskrav mot Leverandøren.
Ved vesentlig mislighold av forhold som ligger innenfor Leverandørens ansvarsområder, kan Kunden heve Avtalen dersom Leverandøren ikke kan rette forholdet innen 30 dager.

6 REKLAMASJON

Kunden plikter å reklamere om mangler eller forsinkelser innen fjorten – 14 – dager etter at Kunden oppdaget, eller burde ha oppdaget forholdet som gjøres gjeldende.
Ved eventuell reklamasjon eller ønske om bytte av feilbestilte varer, skal Kunden først skriftlig kontakte Leverandøren innen 8 kalenderdager, for å bli tildelt er returnummer og godkjenning av årsaken til bytte/retur. Varer som kommer i retur uten returnummer, må påregnes tilbakesendt til Kunden for Kundens kostnad og risiko. Reklamasjoner på mottatt vare gir ikke grunn til å holde betalingen tilbake, idet betaling skal skje i henhold til det som er avtalt.

Dersom Kunden benytter seg av konsulenter og tjenester fra andre leverandører enn Leverandøren i en reklamasjonssak, må Kunden selv dekke alle disse kostnadene fullt ut.

7 FORCE MAJEURE

Dersom Avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor Partenes kontroll, suspenderes Partenes plikter i den utstrekningen forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til streik, lockout, og et hvert forhold som etter norsk rett vil bli bedømt som force majeure. Hver av Partene kan imidlertid si opp Avtalen med 60 dagers skriftlig varsel dersom force majeure-tilfellet gjør det særlig byrdefullt for vedkommende å opprettholde Avtalen.

8 SIKKERHETSKOPIERING

Sikkerhetskopiering (back-up) av Kundens data, databaser og/eller programvare, er Kundens ansvar. Avtale om backup er spesifisert i bilag 7.Ved avtale om backup spesifisert i bilag 7 har Leverandøren ansvaret for å sette opp rutiner for sikkerhetskopiering som er tilpasset Kundens behov etter de opplysninger Leverandøren har mottatt av Kunden. Kunden må selv følge opp ev. uregelmessigheter som måtte oppstå og gi beskjed skriftlig pr. e-post til Leverandøren.

Det er Kundens ansvar at det ved oppgraderinger og endringer som Leverandøren skal utføre, tas nødvendige sikkerhetskopi av data. Dette gjelder også programvare som leveres og installeres av Leverandøren.

Kunden skal, i den grad skylagringstjenester ikke brukes av Kunden, sørge for at det oppbevares minimum to datasett med sikkerhetskopier utenfor Kundens kontorbygning i tilfelle brann eller annen skaderisiko som kan oppstå utenfor Partenes kontroll. Brannskap, safe etc. er ikke godt nok sted for fysisk oppbevaring i tilfelle brann. Det anbefales å innføre rutine for månedlig sikkerhetskopiering. En harddisk eller annet fysisk lagringsmedium kan når som helst gå i stykker og dataene kan bli ødelagt.

9 TREDJEPARTSYTELSER

Leverandøren har ikke ansvaret for levering, formidling eller installasjon av utstyr, produkter eller tjenester fra tredjepart (”Tredjepartsytelser”), selv om slike Tredjepartsytelser utgjør en nødvendig forutsetning for at Leverandørens ytelser skal fungere som avtalt, med mindre noe annet er eksplisitt avtalt i et Bilag.
Kunden har selv risikoen for at Tredjepartsytelser som Kunden baserer seg på er egnet for samvirke med Leverandørens ytelser, med mindre noe annet eksplisitt følger av Partenes tjeneste-/leveranseavtale. Kunden aksepterer at Leverandøren ikke kan videreføre annet enn standard garanti for tredjepartsytelser. Kunden aksepterer at Kunden plikter å inngå de nødvendige avtaler om disposisjonsrett direkte med tredjepart som har de nødvendige rettigheter til Tredjepartsytelser, herunder bl.a. lisensavtaler for programvare og/eller databaser.

10 ANSVARSBEGRENSNINGER

Leverandøren har ikke ansvaret for kvaliteten på resultatet av bistanden utover de krav til kvalitet som det var rimelig å stille på grunnlag av forutsatt faglig dyktighet hos den personen som har utført bistanden. Leverandøren er ikke ansvarlig for overskridelser av tids- og ressursrammer som ikke skyldes forsett eller grov uaktsomhet fra Leverandøren eller noen Leverandøren svarer for.

Garanti fra produsent dekker eksempelvis kun deler og ikke arbeide med å installere delen(e). Øvrig arbeide (f.eks. installasjon av operativsystem, deler, programmer, kommunikasjon, reisetid, KM osv.) dekkes av kunden etter medgått tid iht. Leverandøren sine gjeldende priser.

Tap som måtte oppstå grunnet sletting av data og lignende som følge av feil ved varene eller tjenestene, er Leverandøren ikke ansvarlig for. Kunden må selv sørge for sikkerhetskopi. Varer og programmer som ikke er levert av Leverandøren, men som installeres på produkter levert av Leverandøren, er ikke under noen omstendigheter Leverandøren sitt ansvar. Dersom produktene levert av en annen leverandør medfører feil på produkter levert av Leverandøren, må Kunden dekke alle kostnader for arbeid og deler som må til for å rette feilen. Dersom tilleggsutstyr eller programmer som er bestilt av Kunden og installert av Kunden selv forårsaker feil på tidligere levert utstyr, må Kunden dekke alle kostnader for arbeide og deler som må til for å rette feilen.

Ved vedlikehold på utstyr med utløpt garanti tar Leverandøren intet ansvar for feil eller mangler som skulle oppstå med mindre Leverandøren har vært grovt uaktsom eller utvist forsett.

Partene er under ingen omstendigheter ansvarlig for den annen Parts konsekvenstap eller indirekte tap, herunder, men ikke begrenset til tap for følgeskade, driftstap, avsavnstap, transaksjonstap, tap lidt av tredjemann, tap av data og tap som følge av at avtale med tredjemann bortfaller eller endres.

Partenes erstatningsansvar etter Avtalen er begrenset til halvparten av det beløp eks. mva. som Kunden har betalt til Leverandøren de siste 12 måneder og uansett ikke høyere enn kr. 100 000, men dette gjelder ikke dersom misligholdende Part har utvist grov uaktsomhet eller forsett.

11 IMMATERIELLE RETTIGHETER

Leverandøren har opphavsrett og alle andre immaterielle rettigheter til Leverandørens egenutviklede produkter, herunder dataprogrammer og databaser utviklet av Leverandøren. Løsningsforslag, referater, tegninger, tilbudsdokumenter og andre dokumenter fra Leverandøren, er Leverandøren sin materielle og immaterielle eiendom. Informasjonen i løsningsforslag, referater, tegninger, tilbudsdokumenter og andre dokumenter fra Leverandøren er konfidensiell, og skal behandles med den nødvendige varsomhet. Unntak fra dette krever skriftlig samtykke fra Leverandøren. Det vises i den sammenheng til punkt 13 i Generelle vilkår om taushetsplikt.

Kunden får ikke-eksklusiv bruksrett til alle resultater Leverandøren utvikler for Kunde. Dersom Leverandøren leverer bistand til et produkt som Kunden har opphavsrett til, vil Kunden også erverve opphavsrett til resultatene fra Leverandøren fra den dagen Kunden har betalt Leverandøren for slik bistand.

Kunden får eiendomsrett til utstyr levert fra Leverandøren fra den dagen Leverandøren har mottatt fullstendig betaling for slikt utstyr. Risiko for uhell/skade på utstyr og/eller produkter fra Leverandøren går over fra Leverandøren til Kunden ved overlevering uavhengig av betalingstidspunkt.

Kunden får disposisjonsrett til programvare og andre produkter fra tredjepart i henhold til den aktuelle lisensavtalen i den grad Kunden betaler for slik disposisjonsrett.
Kunden har eiendomsrett til data som Kunden har lagt inn i Leverandørens produkter. Kunden er selv ansvarlig for sikkerhetskopiering av data og all data Kunden selv legger inn i produktene samt måten Kunden bruker slike data på.

12 TAUSHETSPLIKT

Partene skal bevare taushet om og behandle som bedriftshemmeligheter alle opplysninger og materiale som er merket konfidensielt, samt opplysninger om personlig forhold, opplysninger som er til skade for en av Partene eller som kan utnyttes av andre i næringsvirksomhet.

Partene plikter å ta de forholdsregler som er nødvendige for å sikre at materiale eller opplysninger ikke blir gjort kjent for andre i strid med denne bestemmelsen om taushetsplikt og at det ikke skjer en utilsiktet spredning av slikt materiale/opplysninger.

Taushetsplikten gjelder Partenes ansatte og andre som handler på Partenes vegne i forbindelse med gjennomføring av Avtalen. Bestemmelsene om taushetsplikt gjelder også etter at Avtalen har oppført og etter at ansatte eller andre fratrer sin stilling/tjeneste hos en av Partene.

I den tiden Avtalen varer, og i et tidsrom av ett år etter opphør av Avtalen, kan Kunden ikke ansette Leverandørens personell som arbeider eller er tiltenkt arbeid i forbindelse med bistanden, uten etter nærmere avtale.

13 BESTILLING OG LEVERING

Leveringsbetingelser for utstyr fra Leverandøren er Ex Works (Incoterms 2010) om annet ikke er avtalt skriftlig.
Alle tekniske data som finnes i Leverandøren sitt produktinformasjonsmateriell, kan bli endret/justert uten skriftlig varsel. Kunden vil ved bestilling bli underrettet om de forandringer som eventuelt har funnet sted.

Feilbestilte varer tillates byttet/returnert kun hvor Leverandøren skriftlig samtykker til dette. Betingelser for byte/retur avtales i så fall skriftlig mellom Partene. Returgebyr på varer som er bestilt, er minimum 10 % av varens verdi (dette fastsettes av Leverandøren sin distributørs betingelser).

Leverandøren benytter Posten Bedriftspakke ekspress over natt (produktet inneholder forsikring av varene). Alle ekspederte ordre får i tillegg et utkjørings-, porto- og emballasjegebyr, hvor beløpet avhenger av sted og vekt, i henhold til Postens vilkår. Beløpet er ikke inkludert i varens pris. Kunden betaler kostnader som påløper grunnet forsendelse, med mindre annet er avtalt. Leveringstiden som er angitt i tilbudet gjelder fra og med den dag bestillingen har kommet Leverandøren i hende. Bestillingen skal være skriftlig og fullstendig for at leveringstiden skal gjelde. Avtalt leveringstid gjelder med reservasjon for forsinkelser pga. arbeidskonflikt eller avbrudd i driften, forsinket leveranse fra leverandør eller andre force majeure omstendigheter, som ligger utenfor Leverandøren sin kontroll. Forekommer slike forsinkelser, forlenges leveringstiden med den tid som anses rimelig som følge av ovennevnte. Leverandøren er ikke erstatningspliktig for forsinkelser som skyldes forhold som angitt ovenfor. Bestillinger kan ikke annulleres av Kunden på grunn av slike forsinkelser.

Hvis Kunden ikke har oppfylt avtalte betalingsbetingelser i rett tid, eller ikke på hensiktsmessig måte gitt Leverandøren alle nødvendige opplysninger eller på annen måte forsinket leveransen, f.eks. gjennom tillegg eller endringer i bestillingen, er Leverandøren berettiget til en forlengelse av leveringstiden tilsvarende den tid leveransen har blitt forsinket pga. ovennevnte omstendigheter.

14 BETALINGSVILKÅR

Betaling skjer i henhold til faktura hver 14. dag. Fakturert beløp skal gjelde den tid som er medgått til gjennomføring av bistanden frem til faktureringstidspunktet, samt eventuell dekning av utgifter påløpt i samme tidsrom.

Alle priser fra Leverandøren er oppgitt eksklusive merverdiavgift, forsikring og frakt. Leverandøren kan endre prisen på bakgrunn av endringer utenfor Leverandøren sin kontroll. Ved valutaendringer må det påregnes at prisen korrigeres tilsvarende slik at det er valutakursen på faktureringstidspunktet som legges til grunn.

Kunden skal innen forfall betale avtalt vederlag for Leverandørens leveranse. I tillegg skal Kunden dekke alle Leverandørens utgifter, samt enhver skatt, toll og avgift som påløper, som følge av leveransen. Betalingsbetingelser er 10 dager.

Den økonomiske rammen angitt i Bilag 2 er veiledende. Bistanden skal utføres etter en timesats som angitt i Bilag 2. Eventuelt overtidsarbeid som pålegges av Kunden belastes i henhold til bestemmelsene i Bilag 2, og dersom dette ikke er regulert i Bilag 2 gjelder følgende: Leverandørens ordinære timesats gjelder for bistand utført i Norge mellom kl. 08-16 på virkedager, og bistand mellom kl. 16-20 på virkedager medfører et tillegg på 50 % av Leverandørens ordinære timesats, og bistand mellom kl. 20-08 på virkedager, lørdager, søndager, julaften, nyttårsaften eller på offentlig høytidsdager medfører et tillegg på 100 % Leverandørens ordinære timesats.

Timesatsen inkluderer ikke utgifter til diett og reisetid. Utgifter i forbindelse med reiser pålagt eller godkjent av Kunden i forbindelse med bistanden, dekkes etter satser som angitt i Bilag 2. Kontorrekvisita, infrastruktur, elektronisk databehandling og kopiering o.l. holdes av Kunden. Andre kostnader i forbindelse med bistanden enn de som er nevnt ovenfor, dekkes av Kunden dersom de er godkjent av Kunden før de påløper. Honoraret skal beregnes på grunnlag av den tid som faktisk går med til bistanden. Timesatser angitt under Bilag 2 kan oppjusteres uten forhåndsvarsel (i) dersom endrede regler fører til at offentlige avgifter eller skatter påløper slike tjenester som er avtalt, eller (ii) årlig pr. 1. januar i henhold til siste års endring i konsumprisindeksen (KPI) eller konsumprisindeks med arbeidslønn som dominerende faktor eller (iii) med 2 %.

Leverandøren har salgspant (panterett) i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jf. panteloven §§ 3-14 flg.

Ved betalingsforsinkelse kan Leverandøren kreve morarenter i henhold til lov av 17.12. 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling (morarenteloven). Ved betalingsmislighold ut over 30 dager, kan Leverandøren heve Avtalen med øyeblikkelig virkning og kreve erstatning innenfor samme begrensninger som angitt i Generelle vilkår. Dersom Kunden forsettlig eller grovt uaktsomt forsinker bistandens gjennomføring, gjelder ikke avtalte ansvarsbegrensninger.

15 PERSONVERN

Partene har hver for seg et selvstendig ansvar til å følge gjeldende regler for behandling av personopplysninger respektive party er behandlingsansvarlig for, herunder for oppfyllelse av kravene i GDPR. I den grad Leverandøren behandler personopplysninger på vegne av Kunden, gjelder standard databehandleravtale i Bilag 14 fra Leverandøren.

16 AVTALENS VARIGHET

Avtalen anses inngått fra den dato Partene har avtalt en levering av produkter og/eller tjenester fra Leverandøren. Partene anses for å ha avtalt slik levering fra den dagen Leverandøren mottar en skriftlig bekreftelse av tilbudet/bestillingen pr. e-post fra Kunden, og slike bestillinger vil effektueres omgående. Kunden anses å ha godtatt disse Generelle vilkår når en form for skriftlig aksept er avgitt av Kunden.

Avtale om løpende tjenester gjelder for et år av gangen dersom annet ikke er skriftlig avtalt. Avtalen vil automatisk bli fornyet for et nytt år, dersom ikke skriftlig oppsigelse av avtalen er bekreftet mottatt av Leverandøren senest 30 dager før utløp av gjeldende avtaleperiode. Ved oppsigelse mindre enn 30 dager før utløp av gjeldene avtaleperiode, plikter Kunden å betale for en halv ny avtaleperiode.

17 VED OPPHØR

Det som Kunden har betalt Leverandøren for av garanti eller lisens til Leverandøren, gjelder i henhold til slik garanti eller lisens og dermed uavhengig av Avtalens varighet. Øvrige avtaler mellom Partene gjelder til igangsatte prosjekter er fullført, men kan skriftlig sies opp av Kunden med 30 dagers varsel mot at Kunden betaler Leverandøren avtalt vederlag for arbeid som er utført og erstatning for økonomisk tap som følge av at prosjektet er bortfalt. Leverandøren kan, dersom Kunden endrer bistandens innhold eller omfang vesentlig, si opp Avtalen med 30 dagers skriftlig varsel med plikt til å fullføre påbegynt arbeid. Bilag til Avtalen kan ha egne bestemmelser for oppsigelse og går da foran denne bestemmelsen.

18 TVISTELØSNING

Denne Avtalen skal tolkes og reguleres i henhold til norsk rett.
Uenighet mellom Partene i forbindelse med denne Avtalen skal forsøkes løst ved forhandlinger. Fører ikke forhandlinger frem innen tretti – 30 – dager kan hver av Partene henvise tvisten til avgjørelse ved alminnelige norske domstoler. Søksmål skal i slike tvister reises for Oslo tingrett som Partene vedtar som rett verneting. Dette gjelder også etter opphør av Avtalen.

 

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!